Mitä fysioterapia on?

Fysioterapia perustuu terveyden, liikkumisen ja toimintakyvyn edellytysten tuntemiseen ja parhaaseen saatavilla olevaan tietoon. Fysioterapian perustana on fysioterapiatiede, jonka keskeisenä kiinnostuksen kohteena on ihmisen toimintakyky ja liikkuminen sekä näiden suhde yksilön toimintaan sekä erityisesti näiden heikkeneminen ja häiriö. Fysioterapiassa sovelletaan monen muun tieteenalan tutkimusta ja tietoa.

Fysioterapiassa arvioidaan asiakkaan terveyttä, liikkumista, toimintakykyä ja hänen toimintarajoitteita toimintaympäristössään. Fysioterapia menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysiovoimala, OMT-fysioterapia
 

Aktiivinen asiakas

Tavoitteena on yhdessä asiakkaan kanssa saavuttaa hänen optimaalinen terveys sekä liikkumis- ja toimintakyky.
Asiakasta ohjataan ottamaan itse vastuuta terveydestään ja toimintakyvystään. Asiakasta ohjataan harjoittelemaan itsenäisesti, ymmärtämään harjoittelun tarkoitus sekä ottamaan omat voimavarat käyttöön yhdessä asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Fysiovoimala, fysioterapia Fysiovoimala, fysioterapia Fysiovoimala, fysioterapia Fysiovoimala, fysioterapia
 

Lääkinnällinen kuntoutus vaikeavammaisille

Kela järjestää alle 65-vuotiaille vaikeavammaisille henkilöille lääkinnällistä kuntoutusta ja korvaa kuntoutuksesta aiheutuneita kustannuksia. Tarkoituksena on, että kuntoutuksen avulla pystyisit työskentelemään tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin sairaudestasi tai vammastasi huolimatta. Tavoitteena on työ- tai toimintakyvyn turvaaminen tai parantaminen.

Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus voidaan järjestää kuntoutuslaitoksessa tai avoterapiana. Vaikeavammaisille järjestetään myös kuntoutus- ja sopeutumisvalmennuskursseja.

Vaikeavammaiseksi katsotaan henkilö, jolla

sairaudesta, viasta tai vammasta aiheutuu yleistä lääketieteellistä ja toiminnallista haittaa, jonka vuoksi tarvitaan vähintään vuoden kestävää kuntoutusta haitta on niin suuri, että hänellä on sen vuoksi huomattavia vaikeuksia tai rasituksia selviytyä jokapäiväisistä toimistaan kotona, koulussa, työelämässä ja muissa elämäntilanteissa julkisen laitoshoidon ulkopuolella.

Lisäksi edellytetään, että henkilö

- saa korotettua tai ylintä alle 16-vuotiaan vammaistukea korotettua tai
- ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea korotettua tai
- ylintä eläkettä saavan hoitotukea tai
- ylintä 16 vuotta täyttäneen vammaistukea työkyvyttömyyseläkkeen lepäämisajalta.
- Kuntoutuksen saaminen edellyttää aina, että sinulle on tehty asianmukainen kuntoutussuunnitelma julkisessa terveydenhuollossa.